+31 6 87 86 02 85 info@marketinglokaal.nl

algemene voorwaarden

 

 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Marketing Lokaal. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze vooraf schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen. In de tekst wordt met “de opdrachtgever” diegene bedoeld die de opdracht aan Marketing Lokaal verstrekt. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

 

 1. Offertes

Voor iedere opdracht zal Marketing Lokaal een offerte uitbrengen. In deze offerte zal telkens de inhoud van de ontwikkeling voldoende gedetailleerd worden beschreven. Het aantal uren en de overige kosten zullen zo precies mogelijk worden geraamd. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden zowel op de offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten. Het uitbrengen van een offerte, begroting, prijsopgave of hoe ook aangeduide soortgelijke mededeling, is altijd vrijblijvend en verplicht Marketing Lokaal niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. De overeenkomst komt tot stand middels acceptatie door de opdrachtgever van het aanbod van Marketing Lokaal. Alle op te geven prijzen zijn exclusief BTW. De in een offerte opgegeven prijzen zijn geldig voor de in de offerte bepaalde duur.

 

 1. Levering en garantie

Onder levering van programmatuur verstaan wij het ter beschikking stellen door Marketing Lokaal aan de opdrachtgever van een uitvoerbare versie van de overeengekomen programmatuur, leesbaar door de computer van de opdrachtgever en de internetserver die hij gebruikt. De opdrachtgever dient bij levering direct te controleren of het geleverde compleet en werkend is. Klachten betreffende zichtbare of technische gebreken dienen binnen 14 dagen na levering aan Marketing Lokaal gemeld te worden. Tijdige en gegronde klachten van de opdrachtgever zullen aanleiding geven tot onmiddellijk herstel of vervanging van de geleverde diensten en goederen, of de gebrekkige onderdelen hiervan, zonder dat Marketing Lokaal daarboven tot schadevergoeding kan worden gehouden. Gedurende een periode van minimaal drie maanden na terbeschikkingstelling zal Marketing Lokaal naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen, indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Marketing Lokaal zijn gemeld. Deze garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen. Marketing Lokaal zal werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie in rekening brengen conform haar gebruikelijke tarieven. De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Marketing Lokaal bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een enkele overschrijding van genoemde leveringstermijn brengt Marketing Lokaal niet in verzuim.
Marketing Lokaal is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet gehaald kunnen worden, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Als overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Marketing Lokaal en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

 1. Medewerking door de opdrachtgever

De opdrachtgever zal Marketing Lokaal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de te verlenen diensten, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Als is overeengekomen dat de opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de afgesproken specificaties. Als voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Marketing Lokaal staan, of als de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Marketing Lokaal het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Wanneer medewerkers van Marketing Lokaal de locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de opdrachtgever kosteloos voor de benodigde faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatie- faciliteiten etc. zorgdragen. De opdrachtgever zal Marketing Lokaal haar medewerkers inbegrepen, vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, als gevolg van handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

 1. Duur en beƫindiging

Iedere partij is pas bevoegd om de overeenkomst te ontbinden wanneer de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor correctie, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen die de overeenkomst met zich meebrengt. Als een overeenkomst, die niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen, na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen, door schriftelijke opzegging worden beĆ«indigd. Indien geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Marketing Lokaal kan de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beĆ«indigen als de opdrachtgever sursĆ©ance van betaling wordt verleend, als ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of als zijn onderneming wordt geliquideerd of beĆ«indigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Marketing Lokaal zal wegens deze beĆ«indiging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Als de opdrachtgever op het moment van een voortijdige ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Marketing Lokaal ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Marketing Lokaal vĆ³Ć³r de ontbinding heeft gefactureerd in verband met verrichtingen of leveringen in het kader van de overeenkomst, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. In het geval van het hebben van een hostingabonnement bij Marketing Lokaal zal er een overeenkomst worden gesloten van een minimale duur van drie jaren.

 

 1. Eigendomsrecht

Alle rechten van intellectuele of industriĆ«le eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Marketing Lokaal of haar licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Hij zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieĆ«n vervaardigen. Rechten worden steeds aan de opdrachtgever verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft Marketing Lokaal steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat op de ontwerpen, grafisch werk, logo’s, foto’s, films, programmatuur, databestanden, productie- en hulpmiddelen, ook indien de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de offerte of in de factuur zijn vermeld.
Alle zaken die aan de opdrachtgever worden geleverd, blijven eigendom van Marketing Lokaal, totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in “betaling” waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig zijn voldaan.
Teneinde onze diensten optimaal te kunnen uitvoeren, verleent de opdrachtgever een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan Marketing Lokaal om de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiƫren, tentoon te spreiden, aan te passen, er afgeleide werken van te maken of te distribueren, enkel om onze diensten te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal de eigenaar blijven van alle inhoud die ter beschikking is gesteld.
De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Marketing Lokaal van apparatuur, programmatuur, gegevensbestanden, kopij, zetsel, modellen, tekeningen, foto’s en dergelijke, met het doel van gebruik of bewerking. De opdrachtgever vrijwaart Marketing Lokaal nadrukkelijk tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

 1. Vertrouwelijke informatie

Elk der partijen staat er voor in dat alle informatie van vertrouwelijke aard, die voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen wordt, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

 

 1. Aansprakelijkheid

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aangewezen partij zijn gebracht. Marketing Lokaal kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van om het even welke aard, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Marketing Lokaal toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de te verstrekken dienst. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Marketing Lokaal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Marketing Lokaal is niet verantwoordelijk voor beveiliging of aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Marketing Lokaal zal nooit aansprakelijk zijn voor niet rechtstreekse schade, zoals inkomstenverlies, gederfde winst, vorderingen van derden, verlies van cliĆ«ntĆØle of verlies van gegevens.

 

 1. Betaling

Voor alle geleverde diensten hanteert Marketing Lokaal een systeem van tarieven en uurbesteding, op basis van ramingen inzake het aantal uren dat een bepaalde opdracht zal kosten. De opdrachtgever verbindt zich er toe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen. Op vraag van de opdrachtgever zal Marketing Lokaal deze uurprestaties motiveren. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De opdrachtgever zal alle facturen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities betalen. Als er geen condities zijn gespecificeerd, zal de opdrachtgever binnen tien dagen na factuurdatum betalen. De opdrachtgever is niet gerechtigd op deze factuur enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Als de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, het factuurbedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en met de wettelijke rente over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zal de opdrachtgever, naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen, naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De hoogte hiervan wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Marketing Lokaal zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de opdrachtgever op te schorten en lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Marketing Lokaal om nakoming en/of schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen. Zolang de opdrachtgever de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen, te verhogen met eventuele rente en schadevergoeding, niet heeft betaald, blijft Marketing Lokaal eigenaar van de door haar geleverde goederen en diensten.

 

 1. Overmacht

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alles wat daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, maar ook storingen van technische aard die niet onder de controle van partijen vallen en niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beƫindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Marketing Lokaal en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Marketing Lokaal en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zullen zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

 1. Verwijzing naar Marketing Lokaal

Marketing Lokaal zal op iedere door haar geproduceerde webpagina haar naam en een link naar haar eigen website plaatsen. De opdrachtgever verplicht zich om deze link te accepteren en te laten staan zolang het ontwerp van Marketing Lokaal wordt gebruikt.

 

Ā